Hoogboomsteenweg 26 , 2950 Kapellen (Antw.)
Tel : 03 295 90 70 032 95 90 70

Huishoudelijk reglement

Om alle tennislessen, tenniskampen en sportieve programma’s vlot te laten verlopen, heeft Tennisclub Cepa een huishoudelijk reglement in Kapellen opgesteld. Lees het hier even na en contacteer ons gerust indien u vragen heeft.

Leden

Iedereen kan deel uitmaken van de afdeling tennis mits:

 1. Schriftelijke vraag tot lidmaatschap
 2. Goedkeuring van Raad van Bestuur van de vzw Sportvereniging Amicale Cepa
 3. Betaling van lidgeld, uiterlijk op de door de Raad van Bestuur vastgestelde datum (N.B.: door betaling van het lidgeld verklaart u zich automatisch akkoord met het zomertennisreglement).

Nieuwe leden dienen een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen en komen automatisch op de wachtlijst. Vanaf 1 maart worden de nieuwe aangenomen leden uitgenodigd hun lidgeld te regelen.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Jeugdverantwoordelijke
 • Wedstrijdcoördinator
 • Raadsleden

Deze functies zullen ingevuld worden door de Raad van Bestuur van de vzw. Het bestuur zal instaan voor de goede organisatie van het clubbeleid, het uitwerken van sportprogramma’s, de goede verstandhouding, het beleggen van werkvergaderingen en feesten.

Bestuursleden worden benoemd door de Raad van Bestuur van Amicale Cepa. Kandidaturen hiervoor derhalve te richten aan de voorzitter van deze raad, de heer Luc Boey, Hoogboomsteenweg 26, 2950 Kapellen.

De statuten van vzw Amicale Cepa liggen ter inzage in ons clubhuis.
Jaarlijks vindt een nieuwjaarsreceptie plaats waarin het programma voor het sportseizoen zal vastgesteld worden.

Bijdragen

Er dient een jaarlijkse bijdrage betaald te worden voor de afdeling tennis die door de Raad van Bestuur van de v.z.w. wordt vastgesteld. Clubverzekering of VTV zijn inbegrepen. Als bewijs van lidmaatschap bekomt ieder lid een kaart. Zonder deze kaart heeft hij geen toegang tot de terreinen. De bijdrage dient betaald telkens voor 1 maart. Latere betalingen worden automatisch verhoogd met 15€ voor volwassenen en 5€ voor kinderen.

Tenniskledij

Tijdens de beoefening van de sport is correcte tenniskledij vereist. Het is verboden schoenen te dragen die schade aan de terreinen zouden berokkenen. Een strikte naleving van het reglement, wat betreft kledij, zal geëist worden.

Lesgevers

Kandidaturen van lesgevers dienen gericht aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. Enkel de lesgevers aangeduid door de Raad van Bestuur mogen lesgeven. Lesgevers dienen het tennisreglement te respecteren. Bij niet naleving hiervan beslist de Raad van Bestuur.

Dagleden

Zij kunnen over de terreinen beschikken van 09u tot 16u tijdens de werkdagen.

Buitenterreinen

Negen buitenterreinen zijn ter beschikking, enkel voor leden. Deze terreinen mogen alleen betreden worden door de spelers en scheidsrechters. Op dagen van officiële wedstrijden of tornooien hebben de aangeduide spelers voorrang op de tereinen. Op dagen dat er geen wedstrijden zijn, moeten de leden die wensen te spelen, hun plaats reserveren zoals voorgeschreven in bijgaand reglement. Er mag uitgenodigd worden tijdens het zomer seizoen in de maanden juli en augustus. Indien iemand meer dan 3x wordt uitgenodigd dient hij of zij een abonnement te nemen 

Binnenterreinen

Leden mogen bij regenweer gratis binnenspelen op de vrije terreinen.

Kleedkamers

In het algemeen belang moet gezorgd worden voor orde en zindelijkheid in de kleedkamers.

Interclubwedstrijden VTV

Er mag slechts in één ploeg worden ingeschreven, dit om iedereen de kans te geven om te spelen. Een interclubploeg dient minimum uit 6 kernspelers te bestaan plus een aantal reservesplers.

Gedrag

Ten einde een goede clubgeest te waarborgen, worden onbetamelijkheden niet geduld. Bij niet naleving hiervan behoudt de Raad van Bestuur van de v.z.w. het recht het lidmaatschap voorlopig te schorsen in afwachting van een definitieve beslissing van de Raad van Bestuur.

Begeleiding van honden

Het is de bezoekers van de club ten strengste verboden honden te laten loslopen. Bij overtredingen hieromtrent zal de Raad van Bestuur overgaan tot het volledige verbod om honden mee te brengen op het domein. (met uitzondering de honden van de huisbewaarder).

Clubhuis en installaties

De sportinstallaties zijn alleen toegankelijk voor leden, van maandag tot zaterdag vanaf 9u en zondag vanaf 10u

Tennisballen

Het is niet toegelaten met meer dan zes tennisballen de terreinen te betreden (uitgezonderd de toegelaten lesgevers).

Sancties

 1. bij niet naleving van de hierboven vermelde reglementen, kan elk lid van het tennisbestuur of van de Raad van Bestuur van de v.z.w. de betrokkenen mondeling terecht wijzen. Bij herhaling van de overtreding door hetzelfde lid, ontvangt deze een schriftelijke vermaning. Mocht dit nog niet baten, worden de betrokken leden geschrapt van de ledenlijst.
 2. volgens artikel 7 van de statuten van vzw Sportvereniging Amicale Cepa beslist de Raad van Bestuur zonder verhaal over de uitsluiting van toetredende leden.

Secretariaat

Sportvereniging Amicale Cepa
Hoogboomsteenweg 26
2950 kapellen
tel: 03/295.90.70
fax: 03/295.90.71

Reservatiebord

Een speler kan op een bepaald terrein of een bepaald uur nooit aanspraak maken tenzij zijn lidkaart op het reservatiebord aangebracht werd en blijft hangen tot de voorbehouden speeltijd verlopen is. Een speler die zich op het terrein bevindt zonder zijn lidkaart op het reservatiebord voor dit terrein en het overeenstemmend uur ophangt, loopt het risico zijn plaats te moeten afstaan. De spelers die van het terrein komen na hun normale speeltijd mogen hun lidkaart het volgende uur terughangen, op voorwaarde dat er een terrein beschikbaar is of zij uitgenodigd worden om verder mee te spelen met de nieuwe spelers. De lidkaarten moeten persoonlijk op het reservatiebord aangebracht worden. Vanaf het ogenblik dat de reservatie gebeurd is, wordt de bestendige aanwezigheid op de club verplicht. In het geval dat een gereserveerd terrein voor het aanvangsuur onbespeeld blijft, mogen de spelers 30 min. vroeger aanvangen. Enkelspel is slechts toegelaten als hiervoor terreinen ter beschikking zijn. Spelers die een terrein hebben voorbehouden voor enkelspel moeten bij plaatsgebrek toelaten dat overgegaan wordt op dubbelspel.

Terreinen kunnen eventueel worden voorbehouden voor interclub, AVVV en tornooien. In dit geval zullen deze terreinen minsten 1 uur vooraf op het reservatiebord met het plaatje van de “wedstrijd” worden aangeduid. Indien na 15 min. dit terrein niet bezet is door de spelers die voor deze wedstrijd zijn aangeduid, wordt het terrein terug vrijgegeven. Leden die een wedstijd hebben voor behouden, mogen 2 uur voor en na de wedstrijd geen kaartje hangen op het reservatiebord.

Bij regenweer kunnen onze leden gratis binnenspelen op de vrije terreinen. Hiervoor dient eveneens een lidkaart aangebracht te worden op het reservatiebord.  Let wel, VTV Interclub en lessen hebben voorrang (in afspraak met het tennisbestuur). Voor handel en AVVV kan slechts 1 binnenterrein gereserveerd worden en 2 buitenterreinen.

Het is verboden andere lidkaarten dan de uwe op het reservatiebord te verhangen, te verwisselen of weg te nemen. Na elke wedstrijd of na elke speeltijd dienen 5 min voor het verstrijken van de speeltijd de terreinen volledig gekeerd te worden met de sleepnetten. Na een regenbui mogen de buitenterreinen slechts betreden worden na toelating van één der bestuursleden. Indien er geen bestuurslid aanwezig is, beslist de terreinverzorger. Alle betwistingen worden beslecht door de aanwezige leden van het bestuur.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken